Back to All Products

Khóa Học Google Ads Fullstack

Buổi 1: Tổng quan về hệ thống quảng cáo Google

 • Tổng quan về Google Ads
 • Các hình thức quảng cáo Google
  • Google Search
  • Google Hiển thị
  • Google Shopping cho thị trường Việt Nam
  • Các định dạng quảng cáo khác (Địa điểm, Youtube,Khám phá)
 • Các vị trí hiển thị Google
  • Trên Google
  • Trên Youtube
  • Trên Đối tác
  • Trên Ứng dụng

Buổi 2: Quảng cáo Tìm Kiếm

 • Tổng quan về quảng cáo Tìm Kiếm
 • Lên danh sách Keywords
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Lên chiến dịch tìm kiếm
 • Chia nhóm quảng cáo và từ khóa
 • Tạo chiến dịch tìm kiếm cơ bản
 • Google Ads Editor

Buổi 3: Tổng quan về Đối Tượng và quảng cáo hiển thị

 • Đối tượng là gì
 • Các loại đối tượng trên Google
 • Các cách phân tách các loại đối tượng trên Google
 • Tạo đối tượng tùy chỉnh
 • Tạo đối tượng tương tự
 • Các nhóm đối tượng quảng cáo

Buổi 4: Google Analytics và Google Tag Manager

 • Google Analytics 4 Cơ bản
 • Google Tag Manager
 • Google Dynamic Remarketing
 • Google Tag Manager - Google Analytics
 • Tracking quảng cáo Google
 • Ứng dụng nền tảng Ladipage/Haravan

Buổi 5: Google Ads Hiển thị

 • Google Ads Hiển Thị
 • Youtube Ads
 • Quảng cáo Khám phá
 • Quảng cáo địa điểm
 • Google PMAX

Buổi 6: Google Shopping tổng thể và Kế hoạch quảng cáo Google

 • Google Shopping là gì?
 • Google Merchant Center là gì?
 • Cách đăng ký và khởi tạo GMC
 • Tối ưu sản phẩm để quảng cáo Google
 • Google Shopping Ads
 • Tổng quan triển khai chiến dịch Google

Buổi 7: Thực hành và hoàn tất chương trình Google Ads Fullstack

 

Thanh toán

Hoàn thành thanh toán

Tóm tắt đơn hàng

Thanh Toán Online

$393.54

Tổng cộng

$393.54